makalah agama "kiamat"

KATA PENGANTAR
 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakathu
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah tentang “HARI akhir” dengan baik dan lancar, serta tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga.
Saya menyadari dalam pembuatan tugas ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapan. Sehingga tugas yang sederhana ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat demi peningkatan mutu pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalam

Jakarta, 27 Oktober 2012


Daftar isi
Kata pengantar
daftar isi
            BAB I :
Pendahuluan :
a.     Latar Belakang
b.     Rumusan Masalah
c.     Tujuan Penulisan Makalah
d.     Manfaat Penulisan
BAB II
Pembahasan
a.      Pengertian Iman Kepada Hari Akhir
b.      Tanda-tanda datangnya hari kiamat
c.      Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir
d.      Dampak Iman Kepada Hari Akhir Bagi Kehidupan
BAB III
a.      Kesimpulan
b.      Saran
c.      Daftar pustakaBAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir, kita akan mengerti tentang perlunya beriman pada hari akhir. Pada hakekatnya beriman pada hari akhir adalah menyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti terjadi atas kehendak Allah SWT dan tidak ada yang tahu akan kapan kejadian itu terjadi.
Hari akhir termasuk rukun iman yang ke-5, setiap orang muslim berkewajiban dan meyakini bahhwa Qiamat itu pasti datang, hanya waktunya kita tidak mengetahuinya, maka kita harus bersiap-siap mencari bekal.
B. Rumusan Masalah
v  Apa pengertian hari akhir ?
v  Apa hikmah beriman kepada hari akhir ?
C. Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang iman hari akhir.

D. Manfaat Penulisan
Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas masalah pokok tentang hari akhir. Pembahasan ini bermanfaat untuk :
 • Memperluas wawasan tentang hari akhir
 • Sebagai pedoman bagi mahasiswa muslim


BAB II
PEMBAHASAN
IMAN KEPADA HARI AKHIR

a.      Pengertian Iman Kepada Hari Akhir

Hari akhir menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya kemudian mausia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya selama didinuia.
kiamat terbagi menjadi 2 yaitu kiamat sugra (kiamat kecil) berupa kematian atau bencana alam, dan kiamat kubra (kiamat besar) yakni hancurnya seluruh alam dan isinya.
Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke lima sehingga setiap muslim harus mempercayai akan datangnya hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya adalah mempercayai dengan seluruh hati bahwa suatu saat alam semesta akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju alam akhirat yang akan kekal selamanya tanpa ada batas waktu akhirnya.

Hari akhir atau hari kiamat adalah hari binasanya atau hancurnya seluruh alam semesta. Hari kiamat didahului dengan tanda-tanda seperti keluarnya Dajjal, Ya’juj Ma’jud, turunnya Nabi Isa AS, keluarnya hewan-hewan besar, muculnya matahari dari barat dan lain sebagainya.

Hari akhir itu benar adanya sebagaimana tercantum dalam Al Quran :
إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : Sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan datang tidak ada keraguan di dalamnya. akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.  (QS.Ghafir: 59)
Dan sabda Rasulullah saw:
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata benar atau diam.” (HR Bukhari dan Muslim)
Sesudah hari kiamat manusia dibangkitkan dari kematian dan mulai menjalani kehidupan baru di alam akhirat dengan fase sebagai berikut :
 1. Yaumul Ba’ats ( Hari Kebangkitan )
 2. Yaumul Mahsyar ( Hari Berkumpul di Padang Mahsyar )
 3. Yaumul Mizan ( Hari Pertimbangan Amal )
 4. Yaumul Jaza’ ( Hari Pembalasan )
b.      Tanda tanda datangnya hari kiamat
a.      Tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat
Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah:
 1. Diutusnya Rasulullah saw
 2. Disia-siakannya amanat
 3. Penggembala menjadi kaya
 4. Sungai Efrat berubah menjadi emas
 5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam
 6. Banyak terjadi pembunuhan
 7. Munculnya kaum Khawarij
 8. Banyak polisi dan pembela kezhaliman
 9. Perang antara Yahudi dan Umat Islam
 10. Dominannya Fitnah
 11. Sedikitnya ilmu
 12. Merebaknya perzinahan
 13. Banyaknya kaum wanita
 14. Bermewah-mewah dalam membangun masjid
 15. Menyebarnya riba dan harta haram
b.      Tanda-Tanda besar akan datangnya Kiamat
Rasulullah S.A.W. "Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda :
a.      Asap
Asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafir pula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.
b.      Dajjal
Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai harikiamat. Dajjal boleh membuat apa sahaja perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara keduamatanya tertulis perkataan 'Ini adalah orang kafir'.
c.       Binatang melata di bumi
Binatang melata yang dikenalisebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, iaakan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akanmembawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S. Apabila binatang ini memukulkantongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orangitu 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila tongkat itu dipukul ke dahiorang yang kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah orang kafir'.
d.      Terbitnya matahari sebelah barat
e.       Turunnya Nabi Isa A.S
Turunnya Nabi Isa. A.S di negeriSyam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi Isa A.Sakan menjalankan syariat Nabi Muhammad S.A.W.
f.        Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
Yakjuj dan Makjuj pula akankeluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satulagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendunganyang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini,bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiahdiminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik.
g.      Gerhana di timur
h.      Gerhana di barat
i.       Gerhana di jazirah Arab
j.       Keluarnya api dari kota Yamanmenghalau manusia ke tempat pengiringan mereka

c.       Dampak Iman Kepada Hari Akhir Bagi Kehidupan
Dampak iman kepada hari akhir antara lain :
 • Bertindak / beramal dengan penuh tanggung jawab
 • Pandangan hidup optimis
 • Kehidupan yang shaleh di masyarakat
 • Menambah rasa iman dan taqwa pada Allah
Beriman kepada hari akhir artinya meyakini bahwa hari akhir itu haq dan tidak ada keraguan tentangnya. Adanya hari akhir dan mengimaninya merupakan motivasi bagi seorang mukmin untuk semakin bersemangat dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.
d.     Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir
Dari uraian diatas kita dapat mengambil hikmah dari iman kepada hari akhir antara lain :
 •  Hidup didunia hanya sementara
Orang yang beriman kepada hari akhir akan memanfaatkan hidupnya didunia untuk selalu beramal shaleh, karena mereka menyadari bahwa hidup didunia hanya sementara. Demikian pula kesenangan dan kenikmatan yang ada didunia hanya bersifal sementara.  
 • Bertindak dengan penuh pertimbangan
Dalam setiap perbuatan yang akan dilakukan orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu mempertimbangkannya dengan cermat, karena menyadari bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan.

 • Senantiasa ingin berada dalam kebenaran 
Orang yang beriman kepada hari akhir akan merasa dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari kesesatan, karena berada dalam kebenaran yaitu jalan Allah SWT. Dan orang yang tidak beriman pada hari akhir berada dalam siksaan dan kesesata.


BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas, penulis dapat berkesimpulan bahwa :
a.      Begitu besar kekuasaan Allah SWT yang telah merencanakan gelombang kehidupan ini
b.      Dengan beriman kepada Hari Akhir kita akan mendapat berbagai kebaikan
2. SARAN
Hanya satu saran yaitu kita harus selalu ingat (beriman) kepada Allah karena kita tidak akan tahu kapan akan terjadi kiamat, entah itu kiamat sugra (kematian) ataupun kiamat kubra (kiamat)


Daftar pustaka
my twitter
my facebook

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

1 Response to "makalah agama "kiamat""

 1. Fathul duha says:
  20 Juli 2015 08.36

  Makasih ya atas informasinya sangat bermanfaat sekali
  Khasiat kolang kaling

Posting Komentar